Gina Madrid/Raekwon @ Slim's 6.21.2017 - Chris Davis